Літературний музей Прикарпаття

Літературний музей Прикарпаття
зірочок - 5, відгуків - 2
м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Лепкого, 27
10:00 - 17:00, обід 13:00 - 14:00, неділя та понеділок - вихідні
+38 (03422) 2-50-47
facebook

Літе­ратур­ний музей При­кар­паття відкри­то 16 трав­ня 1986 року. Екс­по­зиція музею роз­повідає про роз­ви­ток літе­ратур­но­го про­цесу краю від най­давніших часів до сь­ого­ден­ня. Львівські ста­род­ру­ки ХVІІ ст., ру­копи­си, осо­бисті речі пись­мен­ників різних часів, про яких йдеть­ся в екс­по­зиції музею, при­життєві ви­дан­ня творів Івана Фран­ка, Бог­да­на Леп­ко­го, Ва­силя Сте­фани­ка, Леся Мар­то­вича, Марка Че­рем­ши­ни, Наталії Коб­ринсь­кої, Ми­хай­ла Яцківа, Ольги Дучимінської та інших пись­мен­ників, матеріали про діяльність Станіславсь­ко­го літоб’єднан­ня та об­ласної організації Національ­ної спілки пись­мен­ників України — найцінніші екс­по­нати музею.

Підтри­мує музей робочі сто­сун­ки з пись­мен­ни­ками та куль­тур­но-просвітниць­ки­ми діячами Української діас­по­ри США та Ка­нади, Ве­ликої Бри­танії та Сло­вач­чи­ни, з пись­мен­ни­ками Уз­бе­кис­та­ну, Румунії та Польщі.

Реклама на сайті

Коментарі

вверх